Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Begripsomschrijving

In deze privacyverklaring wordt bedoeld met:

BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen: BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen, Eisdenweg 96, 3630 Maasmechelen. Ondernemingsnummer BE 0821.524.772

Betrokkene: De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die Gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen respecteert de privacy van haar cliënten en alle gebruikers van haar website, en draagt daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die ons werden verstrekt die steeds vertrouwelijk worden behandeld.

Wanneer u BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie, op papier en/of digitaal, en ze worden gebruikt om de opgedragen diensten te verrichten.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens door BVBA  Homeclinic Anouk Sleijpen verzameld en verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.

3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met het oog op de correcte en volledige uitvoering van haar contractuele verbintenissen; die verbintenissen hebben betrekking op het registeren van patiënten, patiëntenzorg, patiëntenadministratie, patiëntenregistratie, evaluatie van de zorg en het registreren van leveranciers.

De door u meegedeelde persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen en haar zelfstandige verpleegkundigen en zorgkundige. Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden, tenzij u ons daartoe toestemming geeft of heeft gegeven gelet op de aard of omvang van de aan ons gegeven opdracht of indien wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw verpleegkundige geeft om uw persoonlijke gegevens op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt plaats in het kader van het gebruik van RIZIV erkende verpleegsoftware. U kan op ieder ogenblik uw toestemming intrekken. U kan ook vragen om bepaalde gegevens niet te delen. De verpleegkundige doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De verpleegkundige houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679)

4. Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

De persoonsgegevens die in het kader van het voormelde worden bewaard, betreffen:

 • namen en voornamen
 • woonplaats
 • identiteitskaartnummer
 • rijksregisternummer
 • burgerlijke staat
 • familiale relaties
 • contactgegevens (telefoonnummer, e‐mailadres)

5. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn in principe enkel toegankelijk voor BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen en haar zelfstandige verpleegkundige en zorgkundige. Indien uitzonderlijk, zoals bij onderhoud of installatie van informatica, derden toegang wordt verleend tot de bestanden van BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen, dan zal  BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen toezicht houden op werkzaamheden van de bedoelde derden zodanig dat toegang tot de persoonsgegevens verhinderd wordt.

De gegevens worden door BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen niet verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Rechten van de betrokkene

BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen garandeert alle rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Iedere betrokkene zal in principe te allen tijde kosteloos die rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen zich kan beroepen op een recht om geen gevolg te geven aan een verzoek van de betrokkene indien de AVG daarin voorziet en  BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen het bewijs levert van de voorwaarden en modaliteiten die de AVG voor zulke uitzonderingen voorziet.

In het bijzonder heeft iedere betrokkene:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op wissing
 • recht op beperking van de verwerking
 • rechtop bezwaar
 • rechtop gegevensoverdraagbaarheid
 • recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten, meer bepaald bij de Commissie voor

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (T: +32 (0)2 274 48 00 of F: +32 (0)2 274 48 35 of commission@privacycommission.be).

7. Termijn van de bewaring

De door BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoonsgegevens, resp. de bewaring ervan, nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen van BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen.
Die termijn wordt verlengd met de termijn waarbinnen BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen kan gehouden worden om zich, in of buiten rechte, te verantwoorden voor de uitvoering van haar verbintenissen.

8. Vragen of bezwaren

BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen zal alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens van alle betrokkenen te beschermen en deze slechts te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetgeving.

Met vragen of bezwaren of om uw rechten te doen gelden, kunt u BVBA Homeclinic Anouk Sleijpen bereiken via:

T:+32 (0)89 79 20 03
M:+32 (0)498 56 52 93
info@homeclinic.be

Cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd worden.

Waarom worden cookies gebruikt?

Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke gebruikersvoorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak. Gebruikers binnen bepaalde delen van de Europese unie moeten expliciet hun goedkeuring geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Deze privacy & cookie policy geeft informatie over de gebruikte cookies en hun doel.

Welke soorten cookies zijn er?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies, namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.

Cookies aanvaarden/weigeren

Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren.

Het niet aanvaarden van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

Wordpress
Cookie Beschrijving
comment_author_aede7f58e3960fd4c1db6e4a7f4c4561 Deze cookie word alleen gebruikt als een ‘anonieme’ gebruiker een reactie achterlaat – WP plaatst vervolgens uw naam, uw e-mailadres en voorkeur voor abonneren in drie afzonderlijke cookies. Ze moeten alleen de details opslaan.
comment_author_email_

comment_author_url

Hetzelfde doeleinde als comment_author_
wordpress_test_cookie WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
wordpress_sec_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_logged_in_ Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_xxxxx WordPress gebruikt deze cookies om uw authenticatiegegevens op te slaan en hun gebruik is beperkt tot het gedeelte van de beheerdersconsole.
wp-settings-xxxxx,

wp-settings-time-xxxx

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.
Google
Cookie Beschrijving
AID Deze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversie gebeurtenissen gemeten.
TAID “” “”
DoubleClick
Cookie Beschrijving
id Worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.
IDE “” “”
Google Analytics
Cookie Beschrijving
__utma Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmb Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmc Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmz Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
PREF Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.
SID’ of ‘HSID’

 

Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.

 

_gid Synch met de Google Analytics _gid cookie, deze bewaart per pagina een uniek, anoniem nummer op domein T-Mobile om de user journey te herkennen in Google Analytics
Google Maps
Cookie Beschrijving
NID Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.
PREF Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.
SNID Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.